EKOSYSTEMY drogą innowacji
polski
Programy UE - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.22012-07-02 08:38

 Z przyjemnością informujemy że firma Eko-Systemy jest uczestnikiem projektu współfinansowanego z środków UE...

więcej

FAQ

 

1.       Czy rygor w długości drenażu jest sprawą konieczną?
Tak, ponieważ od tego zależy jego długowieczność. Nieprawidłowe wymiary drenażu mogą być powodem zamulenia warstw leżących pod rurami rozprowadzającymi. Prawidłowo nacięte i ułożone rury oraz prawidłowy stosunek długości drenów do ilości ścieków (zleży od RLM) jest gwarantem prawidłowego działania systemu.
 
2.       Jak posadowić zbiornik przydomowej przepompowni ścieków?
Dokładne wytyczne posadowienia dostarczane są do Klienta wraz z każdą sztuką zamawianego zbiornika. Dostarczone zbiorniki, jak wszystkie obiekty gabarytowe z tworzyw sztucznych, przeznaczone są do posadowienia w gruntach nienawodnionych-pozbawionych wody gruntowej w terenie nieprzejezdnym. Dopuszcza się posadowienie zbiorników
w gruntach nawodnionych, przy zastosowaniu warunków posadowienia wg projektu konstrukcyjnego i w terenie przejezdnym przy zastosowaniu odpowiedniego zwieńczenia. Posadowienie zbiorników obejmuje:
- wykonanie wykopu,
- wykonanie posypki,
- montaż zbiornika i obsypkę z zasypką,
- zabezpieczenie zbiornika w gruncie nawodnionym i terenie przejezdnym.
Nasze zbiorniki świetnie sprawdzają się jako zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody deszczowej. Zagospodarowaną w taki sposób wodę można wykorzystać w celach gospodarczych.
 
3.       Jak posadowić studzienkę kanalizacyjną?
Dokładne wytyczne posadowienia dostarczane są do Klienta wraz z każdą sztuką zamawianego zbiornika. Studzienki kanalizacyjne z PE, podobnie jak wszystkie obiekty kubaturowe z PE przeznaczone są do posadowienia w terenie suchym pozbawionym wody gruntowej. Studzienki MONOKAN dopuszcza się do stosowania bez specjalnych ograniczeń przy występowaniu wody gruntowej do poziomu 1,0 m (0,8 m) powyżej dna kinety, przy szczególnie starannym wykonaniu podsypki i obsypki. Posadowienie studzienek obejmuje:
- wykonanie wykopu,
- wykonanie podsypki,
- montaż studzienki i obsypkę,
- montaż zwieńczenia.
 
4.       Jak głęboko pod ziemią można posadowić zbiornik przydomowej oczyszczalni ścieków?
Dokładne wytyczne posadowienia dostarczane są do Klienta wraz z każdą sztuką zamawianego zbiornika. Dostarczane zbiorniki przeznaczone są do posadowienia w gruntach nienawodnionych w terenie nieprzejezdnym (zielonym), przykrycie zbiornika w wersji podstawowej nie powinno przekraczać 70 cm. Dopuszcza się posadowienie zbiornika
w wodzie gruntowej i terenie przejezdnym pod warunkiem zastosowania dodatkowych zabezpieczeń wg projektu konstrukcyjnego.
 
5.       Czy oczyszczone ścieki z oczyszczalni drenażowej/oczyszczalni SBR można wprowadzać do stawów hodowlanych?
Nie, ponieważ oczyszczone ścieki z oczyszczalni drenażowej są wchłaniane przez grunt, natomiast ścieki z oczyszczalni SBR należy oddać do środowiska naturalnego. Nawet najlepiej oczyszczone ścieki nie nadają się do wtórnego użytku. Ścieki przed wpłynięciem na rybne stawy hodowlane powinny odpowiadać warunkom sanitarnym i nie przekraczać wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Badania ilości, składu i stanu ścieków należy wykonywać, zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia.  
 
6.       Czy na oczyszczalnię przydomową potrzebne są jakieś pozwolenia?
Wydajność naszej oczyszczalni dla LM = 4 os. wynosi 0,6 m3/doba. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oczyszczalnia przydomowa o wydajności do 5 m3/doba realizowana na gruncie właściciela nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego, a do wydajności 7,5 m3/doba nie wymaga również pozwolenia na budowę. Wszelkich informacji na temat obowiązków rejestrowych w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków udziela właściwy dla danego terenu Wydział ds. Budownictwa.
Nasze zbiorniki świetnie sprawdzają się jako zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody deszczowej. Zagospodarowaną w taki sposób wodę można wykorzystać w celach gospodarczych.
 
7.       Dlaczego oczyszczalnia „śmierdzi”?
Przy prawidłowym wykonaniu całej instalacji zagrożenie odczuwania nieprzyjemnych woni wokół domu nie występuje. Należy zadbać przede wszystkim o to, aby zapachy nie dostawały się do wnętrza poprzez zlewy, umywalki, muszle klozetowe itp., a więc aby urządzenia te posiadały syfony stale zalane wodą.
W celu wyrównania ciśnień w pionach kanalizacyjnych należy stosować króćce na- i odpowietrzające.
Pion instalacji kanalizacyjnej w obiekcie (odpowietrzenie) musi być wyprowadzony ponad dach i zakończony wywiewką.
 
8.       Jaka jest żywotność drenażu rozsączającego?
Oczyszczanie ścieków odbywa się w dwóch etapach: beztlenowym i tlenowym. W przypadku stosowania oczyszczalni ekologicznych bez napowietrzania wewnątrz zbiornika (oczyszczalnie drenażowe EKO-SYSTEMY) faza beztlenowa odbywa się w zbiorniku, zaś tlenowa w drenażu rozsączającym. W wyniku działania fazy tlenowej pole rozsączające zużywa się (przestaje odbierać ścieki). Przeciętnie okres eksploatacji pola rozsączającego wynosi ok. 12 lat.
 
9.       Jak dobrać przydomową oczyszczalnię ścieków?
Dobór odpowiedniej wielkości przydomowej oczyszczalni ścieków uzależniony jest głównie od:
                - średniego przerobu ścieków w skali miesiąca,
                - warunków gruntowych,
                - wielkości pola rozsączającego.
Konieczne jest także uwzględnienie specyfiki użytkownika, która jest inna w przypadku domku jednorodzinnego, hotelu, czy np. szkoły.
 
10.   Jak prawidłowo eksploatować oczyszczalnię z drenażem rozsączającym?
Należy przede wszystkim sumiennie dodawać biopreparaty (średnio raz na dwa tygodnie). Biopreparaty są siłą motoryczną działania oczyszczalni i bez nich procesy gnilne w osadniku, oczyszczanie wstępne, mogą nie zachodzić prawidłowo. Skutkuje to nie tylko wydobywającym się przykrym zapachem, ale przede wszystkim zamulaniem drenażu rozsączającego. Sam drenaż należy przepłukać raz na dwa lata, wsypując specjalny preparat do studzienki rozdzielczej
i tłocząc równocześnie wodę.
Na powierzchni w osadniku gnilnym zbierają się tłuszcze. Jeżeli nie zalejemy osadnika wodą, po jego wypompowaniu, do poziomu maksymalnego (tak, aby woda przelała się do studzienki rozdzielczej), nagromadzone tłuszcze i resztki osadów również przedostaną się do drenażu rozsączającego zamulając go, co niesie za sobą niepotrzebne, dodatkowe koszty.
 
11.    Czy można zagospodarować teren znajdujący się nad drenażem rozsączającym?
Drenaż spełnia niejako rolę darmowej instalacji nawadniającej. Teren nad nim można z powodzeniem wykorzystać na trawnik lub obsadzić roślinnością nie posiadającą głębokiego systemu korzennego. Po terenie oczyszczalni nie należy jeździć ciężkimi pojazdami. 
 
12.   Na jakich terenach najlepiej umieszczać przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym?
Najlepszym miejscem na oczyszczalnię z drenażem rozsączającym jest grunt przepuszczalny na płaskim terenie i przy niskim poziomie wód gruntowych.
Jednakże różnorodne technologie pozwalają zainstalować drenaż nawet w niesprzyjających warunkach, np. poprzez wymianę gruntu w miejscu rozsączania, czy wykonanie nasypu. Najlepiej, jeżeli sytuacja na miejscu zostanie oceniona przez specjalistę.
 
13.   Czy oczyszczalnia ścieków działa w okresie zimowym?
Tak, gdyż procesy fermentacji zachodzące w osadniku gnilnym znacznie podnoszą temperaturę ścieków. Nawet przy silnych mrozach utrzymuje się ona na poziomie kilkunastu stopni.
Już same ścieki dopływające do osadnika mają stosunkowo wysoką temperaturę, do 40°C.
 
14.   Co stanie się z oczyszczalnią, gdy przez jakiś czas nie ma napływu ścieków?
W przypadku przerwy w dostawie świeżych ścieków, flora bakteryjna w osadniku gnilnym przechodzi w stan uśpienia. Przy ponownym zalaniu ściekami bakterie bardzo szybko się reaktywują.
 
15.   Czy środki czyszczące używane w gospodarstwie domowym działają niekorzystnie na sprawne funkcjonowanie osadnika?
Nie, gdyż środki dezynfekujące (nawet antybiotyki i inne nietypowe środki) niszczą bardzo niewielką liczbę bakterii, co nie ma większego znaczenia dla pracy oczyszczalni.
Detergenty są całkowicie rozpuszczalne w wodzie, a większość z nich ulega rozkładowi już w osadniku gnilnym.
 
16.   Czy oczyszczalnię ścieków można rozbudować?
Tak, oczyszczalnię można rozbudować dodając dodatkowy osadnik gnilny oraz kolejne nitki drenażu.