EKOSYSTEMY drogą innowacji
polski
Programy UE - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.22012-07-02 08:38

 Z przyjemnością informujemy że firma Eko-Systemy jest uczestnikiem projektu współfinansowanego z środków UE...

więcej
Zapytanie ofertowe - Plan Rozwoju Eksportu
2009-10-19 08:06

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na usługę doradczą w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o.o.
Termin realizacji projektu: 15.11.2009 – 22.12.2009
Zgodnie z wytycznymi Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:
1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2) opracowania dotyczące analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6) analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu lub usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
7) opis celów i strategii eksportowej;
8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust. 2 Rozporządzenia
10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania
opracowanej strategii;
11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.
Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.
Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)
Złożona oferta powinna zawierać:
·         nazwę i adres oferenta,
·         datę sporządzenia,
·         cenę całkowitą netto i brutto
·         termin ważności oferty,
·         termin wykonania Planu Rozwoju Eksportu
·         podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową,
Oferta powinna być ważna do: 15.11.2009r.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być przesłana:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.w-wa@eko-systemy.pl lub
- faksem na numer: + 48 22 855 17 09 lub
- za pośrednictwem poczty na adres: Eko-Systemy Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 29B/146, 02-119 Warszawa .
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.eko-systemy.pl oraz w biurze mieszczącym się przy  ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa w miejscu publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu: 11.11.2009 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa Maksymalna ilość punktów Ilość przyznanych punktów
1 Cena 65
2 Doświadczenie 20
3 Termin realizacji 10
4 Termin płatności 5
5 Razem 100
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.

 


powrot